Stadgar för Sveriges Kommunaljuridiska Förening
antagna vid ordinarie årsmöte i Flen den 12 augusti 2005.
§ 1
Föreningen består av jurister anställda hos kommun, landstingskommun, kommunal sammanslutning
eller kommunalägt företag. Även andra yrkesverksamma inom det kommunaljuridiska
ämnesområdet kan bli medlemmar i föreningen. Föreningen har till syfte att ge medlemmarna
vidgade kunskaper och tillfälle till utbyte av synpunkter i ämnen som rör medlemmarnas
yrkesverksamhet.
§ 2
Ansökan om medlemskap i föreningen görs hos styrelsen.
§ 3
Föreningsmöte får, efter förslag av styrelsen, till hedersmedlem välja person, som på ett särskilt
förtjänstfullt sätt verkat för föreningen eller inom föreningens verksamhetsområde.
§ 4
Medlem, som på grund av pension avgått från sin tjänst, får efter anmälan till styrelsen behålla
sitt medlemskap.
§ 5
Medlem skall betala årsavgift till föreningen. Avgiftens storlek fastställs på ordinarie föreningsmöte.

Hedersmedlem och medlem enligt § 4 är befriade från att betala årsavgift. De skall emellertid
betala en årlig registreringsavgift, vars storlek fastställs på ordinarie föreningsmöte.
Avgift enligt denna paragraf skall betalas senast före utgången av juni månad om inte styrelsen
beslutat annat.
§ 6
Medlem, som inte i tid erlagt fastställd avgift, anses ha utträtt ur föreningen.
§ 7
Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande, fyra ledamöter
och tre suppleanter. Dessa väljs vid ordinarie föreningsmöte för tiden intill dess nästa ordinarie
föreningsmöte hållits. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör. 
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två ledamöter gjort framställning
därom hos ordföranden.
Styrelsen är beslutför när minst fyra ledamöter är närvarande eller, om endast tre ledamöter är
närvarande, dessa är ense.
Beslut fattas med enkel majoritet, utom om endast tre ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträtt.
Föreningens firma tecknas förutom av styrelsen av den eller dem styrelsen utser.
Styrelsen har sitt säte i Stockholm.
§ 8
Bokslut upprättas per den 31 december varje år.

Bokslutet jämte styrelsens protokoll för föregående räkenskapsår skall årligen senast före juni
månads utgång överlämnas till revisorerna för granskning.
§ 9
För granskning av styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper utses vid ordinarie fö-
reningsmöte två revisorer och en revisorssuppleant för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsmöte
hållits.
§ 10
Ordinarie föreningsmöte hålls en gång årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer.
Vid mötet skall följande ärenden förekomma:
1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll
3. Framläggande av förvaltningsberättelse jämte bokslut
4. Framläggande av revisionsberättelse
5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
6. Val av ordförande, övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen
7. Val av revisorer och revisorssuppleant
8. Utseende av valberedning.
9. Fastställande av årsavgift och registreringsavgift
10. Övriga ärenden
§ 11
Extra föreningsmöte skall hållas om styrelsen så beslutar eller minst 1/10 av medlemmarna
begär det. Tid och plats för mötet bestämmes av styrelsen. Vid extra föreningsmöte får inte
beslut fattas i andra ärenden än dem som tagits upp i kallelsen till mötet. 
§ 12
Kallelse till föreningsmöte, åtföljt av föredragningslista, skall genom styrelsens försorg skickas
till samtliga medlemmar senast en månad före mötet.
§ 13
Varje medlem, som deltar i föreningsmöte, har en röst.
Beslut fattas med enkel majoritet.
Begärs omröstning, skall denna ske öppet, utom vid val som sker med slutna sedlar om så begärs.
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val, då utgången bestäms genom
lottning.
§ 14
Förslag till ändring av dessa stadgar skall inges till styrelsen, som med eget utlåtande framlägger
det vid nästa ordinarie föreningsmöte. Styrelsen får också självmant föreslå stadgeändring.
Förslag till stadgeändring skall bifogas kallelsen till ordinarie föreningsmöte.
För stadgeändring erfordras att minst två tredjedelar av de röstande biträtt förslaget.
§ 15
Fråga om föreningens upplösning skall behandlas på två efter varandra följande föreningsmö-
ten, varav minst ett ordinarie. Vid sista mötet skall upplösningsbeslutet, för att bli gällande,
biträdas av minst två tredjedelar av de röstande.
§ 16
Vid föreningens upplösning skall föreningsmötet besluta om hur dess tillgångar skall användas.

§ 17
Medlem som motarbetar föreningen och dess intressen får efter beslut av styrelsen uteslutas ur
föreningen.
På begäran av medlemmen skall styrelsens uteslutningsbeslut omprövas av nästkommande
ordinarie föreningsmöte. Den uteslutna medlemmen får då inte närvara vid omröstning och
beslut.

Ladda ner