Mentorskap

SKJF hjälper till med att matcha mentorer och adepter bland SKJF:s medlemmar. Syftet är att stödja personlig och professionell utveckling för både adepter och mentorer. En annan viktig aspekt är att bidra till att utveckla medlemmarnas kontaktnät. Mentorskap syftar inte till att mentorn ska vara juridisk rådgivare till adepten.
Ett mentorskap brukar vara under ett års tid och har ett eller flera mål som gemensamt formuleras av mentor och adept.
Det finns många positiva aspekter med ett mentorskap:
Personlig och professionell utveckling för både adept och mentor.
Ta tillvara seniora medlemmars erfarenheter och stödja yngre medlemmar.
Bidrar till skapandet av nya nätverk utanför den egna organisationen vilket understöder den professionella utvecklingen och underlättar rekrytering.
SKJF erbjuder:
Matchning av mentor och adept, båda måste vara medlemmar i SKJF.
Handbok i mentorskap till mentor och adept som underlag för planering av mentorskapet.
Ersättning för reskostnader vid första träffen mellan mentor och adept, upp till visst belopp. Beslut om huruvida ersättning ska utbetalas samt belopp fattas av styrelsen.
Om du tycker det verkar intressant att bli mentor eller få en mentor, skicka en kort beskrivning av dig själv och vad du vill uppnå med mentorskapet till Niklas Witt.