Välkommen till SKJF

​Sveriges Kommunaljuridiska Förening är intresseföreningen för dig som är stads-/kommunjurist, regionjurist eller i övrigt anställd som jurist i kommun, region eller dess bolag

Sveriges Kommunaljuridiska Förening är intresseföreningen för dig som är stads-/kommunjurist, regionjurist eller i övrigt anställd som jurist i kommun, region eller dess bolag. Även andra inom det kommunaljuridiska ämnesområdet kan bli medlemmar.

Föreningens syfte är att ge dig som medlem vidgade kunskaper inom det kommunaljuridiska verksamhetsfältet och tillfälle till utbyte av synpunkter i ämnen som rör din yrkesverksamhet. Medlemsavgiften är 300 kr per år.

Varje år hålls årsmöte med studiedagar i någon av landets kommuner. Förutom föreläsningar i ämnen som rör medlemmarnas yrkesverksamhet ges då också utrymme för samvaro med kollegor. Utöver studiedagarna anordnas kostnadsfria halvdagsseminarier i form av öppet forum.

Historia

Nyheter

Studiedagar och årsmöte i Malmö den 28-30 augusti 2024 - anmälan öppen! Foto:Jörgen Lindström/Malmö Turism

Äntligen har det blivit dags att presentera årets studiedagar.  Inbjudan, programupplägg och anmälningslänk hittar du här

Deltagande i studiedagar och andra aktiviteter erbjuds för medlemmar i SKJF. Avgiften för 2024 betalas in senast 2024-06-30 på föreningens bankgirokonto 5128-0147. Glöm inte att alltid ange namnet/namnen för den/dem som betalningen avser! Medlemsbrev som gått ut kan användas som betalningsunderlag. Av kostnadsadministrativa skäl översänder vi ingen faktura.

Du som ännu inte är medlem kan ansöka om att bli det här


Hoppas att vi ses i Malmö hälsar styrelsen

Genomförda aktiviteter m.m.

Är ökade kontroller av anställda eller arbetssökande i kommuner en del av lösningen på den ökande välfärdsbrottsligheten ?

Öppet forum den 8 mars kl. 13-16 på plats i Stora hörsalen på SKR i Stockholm 

”Mot bakgrund av välfärdsbrottslighet – möjligheterna att göra ökade kontroller”
Forumet utgår från JO:s beslut den 19 oktober 2023, 7143-2022, där Södertälje kommun kritiseras för att i strid mot skyddet för den personliga integriteten och privatlivet ha kontrollerat om kommunanställda gjort sig skyldiga till brott.

JO har granskat om kontrollerna av de anställda är förenliga med grundläggande bestämmelser till skydd för enskildas personliga integritet och rätten till respekt för privatlivet. JO gör även vissa uttalanden om kontrollerna av slutkandidaten i anställningsförfaranden.

Kontrollerna av de anställda utgör enligt JO ett betydande ingrepp i den personliga integriteten och de innebär en övervakning och kartläggning av enskildas personliga förhållanden som görs utan samtycke. Något lagstöd för detta finns inte. Kontrollerna strider därför mot regeringsformens skydd för den personliga integriteten. Kontrollerna strider också mot Europakonventionens rätt till respekt för privatlivet. JO anser att kommunens agerande är mycket anmärkningsvärt och får intrycket att kommunen vill begränsa insynen i förfarandet. Kommunstyrelsen får allvarlig kritik för kontrollerna och JO utgår från att kommunen omprövar den aktuella ordningen.

Ett stort tack för en givande eftermiddag till stadsdirektören i Södertälje, Magnus Gyllestad och förbundsjuristen vid SKR, Staffan Wikell samt till alla medlemmar som deltog !

Du kan ta del av bildspelet från det öppna forumet  i föreningens filarkiv

 

Studiedagar och årsmöte i Örebro den 23-25 augusti 2023

Ett stort tack till föreläsare och deltagare vid SKJF:s årsmöte och studiedagar 2023. 


Föreläsarnas presentationer ligger nu upplagda på medlemssidorna, där vi också har lagt ut en del bilder från studiedagarna.

Hedersutmärkelsen 2023 tilldelades Germund Persson, tidigare chefsjurist och numera senior advisor/jurist vid Sveriges Kommuner och Regioner 

Till tonerna av Loreen tillkännagavs att nästa års studiedagar och årsmöte - precis som Eurovision Song Contest - kommer att äga rum i Malmö, dock inte samtidigt. SKJF håller på traditionen att starta höstterminen med studiedagar och hoppas att så många som möjligt har möjlighet att komma till Malmö den 28-30 augusti 2024.

Deltagande i studiedagar och andra aktiviteter erbjuds för medlemmar i SKJF. 
Du som ännu inte är medlem kan ansöka om att bli det här


Väl mötta hälsar styrelsen!

Foto: Anja Valittu Foto: Anja Valittu

Finlands sak är vår 
SKJF har tidigare haft ett utbyte och samarbete med Finlands stadssekreterares förbund.
Den 20 - 21 april var representanter från styrelsen i Helsingfors för att återuppliva utbytet.
Besöket började med ett besök i Högsta förvaltningsdomstolen. Vi fick träffa HFD:s president Kari Kuusiniemi samt justitieråden Anne E. Niemi och Kristina Björkvall, ämnet för besöket var aktuell juridik från kommunfältet.

Fredagen inleddes med ett besök i stadshuset och information om Social- och hälsovårdsreformen, en av de största förvaltningsreformerna i Finland, som presenterades av stadssekreterare Jan Ihatsu.

 
Avslutningsvis stod ett besök på finska kommunförbundet på agendan. Kommunala beslutsfattares roller på olika myndighetsnivåer och  förhållandet mellan kommun och stat diskuterades med direktören för juridiska ärenden Juha Myllymäki och direktören för svenska och internationella ärenden Ida Sulin.
 
Ida Sulin kommer till SKJFs studiedagar i Örebro i augusti för att tala om beredskap och civilt försvar ur finsk synvinkel.
 
Vi är mycket tacksamma för det fina mottagande och värdskap som Anja Valittu, ordförande för Finlands stadssekretererares förbund ordnat.
 
I kommande planering finns besök från finsk sida i Örebro och besök från SKJF vid Finlands stadssekreterares förbunds studiedagar i Lahtis.


Statsstöd och kommunala bidrag till företag och organisationer – vad behöver kommun-/regionjuristen veta Foto: Ann Sofi Agnevik

Kommunala bidrag till företag och olika typer av organisationer är en vanlig företeelse i kommunsverige, men vad gäller enligt statsstödsreglerna och kommunallagen?

SKJF:s styrelse bjuder in till ett öppet forum där huvudtalare Magnus Lindbäck, statsstödsexpert på Upphandlingsmyndigheten, vässar våra juridiska kunskaper utifrån ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Med på seminariet finns även jurist från SKR, Helena Linde.

Vi kommer bland annat att få höra om hur de olika tillämpliga regelverken förhåller sig till varandra, när det statsstödsrättsliga förbudet slår till, EU-kommissionens syn på ”ekonomisk verksamhet” inom områden där kommunala bidrag är vanliga, praktisk tillämpning av reglerna om de minimis-stöd, Upphandlingsmyndighetens vägledning om skyddat boende, mm.
Magnus ger oss även en blick i kristallkulan vad gäller de minimis.

Ett stort tack från styrelsen till Magnus Lindbäck och Helena Linde för en givande eftermiddag samt till alla medlemmar som deltog! 


Du kan ta del av bildspelet från det öppna forumet  i föreningens filarkiv.
 

Öppet forum om visselblåsarfunktionen 

Det är nu snart ett år sedan den så kallade visselblåsarlagen trädde i kraft och sedan i somras ska funktionerna finnas på plats, men hur fungerar lagstiftningen i praktiken?
SKJF:s styrelse bjuder in till ett öppet forum där vi tillsammans med jurister och visselblåsarutredare från Botkyrka, Göteborg och Stockholm belyser frågor om vem som kan rapportera, vad som utgör det allmänna intresset, hur utredningar genomförs och offentlighet och sekretess. Vi får också ta del av praktiska exempel och tillfälle att diskutera frågor.

Ett stort tack från styrelsen till samtliga talare och medlemmar för ert engagemang och er vilja att tillsammans diskutera frågor där det ännu inte finns tydliga svar!


Du kan ta del av bildspelet från det öppna forumet som hölls den 9 december 2022 i Stockholm i föreningens filarkiv.
 

SKJF:s studiedagar 2022 d. 24-26 augusti i Åre 
 

Ett stort tack till föreläsare och deltagare vid SKJF:s årsmöte och studiedagar 2022. 


Föreläsarnas presentationer ligger nu upplagda på medlemssidorna.

Öppet forum om säkerhetsskyddslagen – lagen som ställer krav på den som bedriver säkerhetskänslig verksamhet - 

Hoten mot säkerhetskänslig verksamhet ökar och därmed även kraven på såväl offentliga som privata verksamhetsutövare. Ny säkerhetsskyddslagstiftning började gälla den 1 december 2021. De nya reglerna innebär bland annat att säkerhetsskyddsavtal gäller fler typer av samarbeten, att särskilda säkerhetsskyddsbedömningar ska göras och att tillsynsmyndigheter får större befogenheter. Att identifiera verksamhetens skyddsvärden och minimera sårbarheter utifrån hoten mot Sveriges säkerhet kan vara en utmaning för många kommuner och regioner.
 
Föreläsningen syftar till att ge kunskap om den nya säkerhetsskyddslagstiftningen, vilka krav ställs på kommunal och regional verksamhet och vilka utmaningar kan kommuner och regioner ställas inför? Det kommer också ges utrymme för frågor och diskussioner.
 
Föredraget presenteras av Martin Västberg som arbetar som biträdande säkerhetsskyddschef och biträdande signalskyddschef i Stockholms stad. Han ska inom kort börja arbeta som biträdande säkerhetsskyddschef på Försvarets materielverk. Välkommen att lyssna på Martin Västbergs erfarenheter av säkerhetsskyddsarbetet! 
 
Tack till Martin Västberg för ett bra föredrag.


Du kan ta del av Martins PPT-bilder i föreningens filarkiv.

SKJF:s studiedagar d. 20-22 oktober 2021 


Ett stort tack till föreläsare och deltagare vid SKJF:s årsmöte och studiedagar 2021 i Borås 20-22 oktober.

Föreläsarnas presentationer kommer att läggas upp på medlemssidorna.
 

Öppet Forum den 4 juni 2021 kl. 13.00-15.15 
Att sälja ett kommunalt bolag – hur svårt kan det vara?
SKJF:s styrelse bjuder in till öppet forum och en genomgång av vilka juridiska utmaningar som kan uppkomma vid en försäljning av ett kommunalt bolag. Hur går en försäljningsprocess till? Vilka beslut måste fattas och hur påverkas försäljningen av att det är en kommunägd tillgång som ska säljas?

Regelverk som berörs under föredraget är bland annat kommunallagen, LOU, offentlighet och sekretess, statsstödbestämmelserna och aktiebolagslagen. Presentationen ger även i inblick i det politiska spelet och hur du som jurist och tjänsteperson kan förhålla dig till politiken under en försäljningsprocess.

Föredraget presenteras av Elin Ask som är delägare i Ask och Kocan Jurister AB. Elin har tidigare arbetat som chefsjurist i Helsingborg stad och driver sedan snart två tillbaka ett juristbolag tillsammans med Magdalena Kocan. I rollen som chefsjurist i Helsingborgs stad var Elin ansvarig för de juridiska frågorna i försäljningen av det kommunala energibolaget Öresundskraft AB. En försäljningsprocess som avbröts sedan kommunens invånare tagit initiativ till och sagt sitt i en folkomröstning. Välkommen att lyssna på Elins erfarenheter från försäljningsprocessen.

Seminariet kommer att genomföras digitalt fredagen den 4 juni 2021 kl. 13.00-15.15
Deltagande, som är kostnadsfritt, erbjuds endast till SKJF:s medlemmar.
 
Varmt välkomna att anmäla er till Annica.Reid@skr.se
Styrelsen

Öppet Forum  – PBL; möjligheternas lag, den 12 mars 2021 kl. 13.00
SKJF:s styrelse bjuder in till öppet forum om plan- och bygglagen – regelverket som är styrande för utvecklingen av den bebyggda miljön.
I PBL samsas och bryts ekonomiska, sociala och miljömässiga aspekter mot varandra på sätt som kan ge oanade konsekvenser. Som rådgivare är det inte minst viktigt att förstå regelverkets systematik – men ärenden enligt lagen bjuder också ofta på kluriga processuella frågeställningar som i stor utsträckning inte har någon motsvarighet i andra lagverk. Oavsett om du arbetar i kommun, region eller i ett kommunalt bolag kommer du att ha nytta av denna föreläsning.
Föreläsningen syftar till att du ska få god kännedom om PBL-systemets uppbyggnad, vad som prövas i olika skeden och vardagens utmaningar finns.

Utöver detta, i mån av tid, kommer också spännande rättsfall från Högsta domstolen resp. Mark- och miljööverdomstolen att behandlas.
 
Vår vägvisare i PBL-djungeln är Henrik Höglund.
Henrik arbetar som biträdande bygglovschef i Haninge kommun och har mer än 20 års erfarenhet av handläggning och rådgivning i PBL-ärenden – från översiktsplan till byggskede och tillsyn. Henrik har varit delaktig i flera statliga utredningar på PBL- och miljöbalksområdet och varit delaktig i Boverkets regeringsuppdrag ”PBL Kompetens” både som senior rådgivare och lärare.
 
Seminariet kommer att genomföras digitalt fredagen den 12 mars kl. 13-17.
Deltagande som är kostnadsfritt erbjuds endast till SKJF:s medlemmar.
 
Varmt välkomna att anmäla er till Annica.Reid@skr.se
Styrelsen

Distanssammanträden prövas i förvaltningsrätt – SKJF:s ordförande intervjuad i Dagens Samhälle

Den 29 december 2020 beslutade förvaltningsrätten i Luleå , mål nr 2620-20, att inhibera samtliga beslut som fattas vid ett fullmäktigesammanträde vid vilket distansdeltagande hade förekommit. Beslutet har genererat en förnyad diskussion över förutsättningarna för att hålla kommunala sammanträden med ledamöter på distans. Niklas Witt, SKJF:s ordförande intervjuades nyligen av Dagens Samhälle om målet.

Läs intervjun här - och glöm inte att diskutera i forumet!

Öppet Forum om lokala ordningsföreskrifter d. 24 januari 2020 i Stockholm
Nya företeelser i den offentliga miljön skapar juridiska utmaningar och ställer olika lagstiftningskomplex mot varandra. Kan de lokala ordningsföreskrifterna vara en del av lösningen och hur utformar vi sådana föreskrifter på ett rättsligt hållbart sätt? 

Kazimir Åberg, hovrättsråd och vice ordförande i Svea hovrätt tillika författare till ordningslagskommentaren föreläste. Medverkade gjorde även Johan Kust från Polismyndigheten samt förbundsjuristen Johan Larsson.

2019 års studiedagar i Karlskrona - tack till alla deltagare!
Karlskrona bjöd på sol, spännande föreläsningar och trevlig samvaro. Vi ses förhoppningsvis igen år 2020 i Örebro.

Nätverksmöte i Sveriges Nätverk för statsstöd  fredagen den 24 maj 2019

Vid årets andra nätverksmöte i samverkan med Upphandlingsmyndighetens
statsstödsfunktion behandlades möjligheterna att lämna statligt
stöd. Programmet fokuserade på kommuner och regioners förutsättningar att finansiera
sådant där statsstödsreglerna måste beaktas.

Öppet Forum - Molntjänster, fredagen d. 1 mars 2019 i Stockholm
Jeanna Thorslund och Staffan Wikell, båda vid Sveriges Kommuner och Landsting höll en uppskattad föreläsning om temat molntjänster; vad man bör tänka på när man nyttjar sådana tjänster, tillhörande integritets- och dataskyddsfrågor, samt behandlingen av sekretessreglerade uppgifter i samband med användningen av vissa typer av molntjänster.

Du hittar Jeannas och Staffans presentation under rukbriken "Om/Medlemmar/För medlemmar".

Öppet Forum - Uppföljning GDPR, fredagen d. 14 december 2018 i Göteborg
Johan Strand från Datainspektionen talade bland annat om Datainspektionens erfarenheter hittills av den nya regleringen och slutsatser efter den tillsyn som genomförts.
 

 2018 års studiedagar d. 23–24 augusti i Sunne
Även årets studiedagar får betraktas som en succé med c:a 150 deltagare och ett antal namnkunniga föreläsare samt, inte minst, trevlig och givande samvaro.  Ett stort tack från styrelsen till alla deltagare! Talarnas presentationer läggs ut under sidan 'För medlemmar'.

Nu påbörjar styrelsen på allvar arbetet med 2019 års studiedagar - välkomna!

13 april 2018 – Öppet Forum, Umeå
Staffan Ingmanson och Tobias Indén, båda verksamma vid Umeå universitet, föreläste på temat EU-rätten och kommunerna.Föreläsningen omfattade två teman:

  • EU:s rättskällor och dess nationella genomslag – en allmän genomgång om EU-rättens påverkan inom den kommunala sektorn.
  • EU:s statsstödsreglering – ett specifikt exempel på EU-rättens betydelse för Sveriges kommuner.


Staffan Ingmanson är jur. dr i europeisk integrationsrätt. Han undervisar och forskar i arbetsrätt och EU-rättsliga frågor med anknytning till fri rörlighet, arbetsmarknad och det europeiska medborgarskapet.

Tobias Indén är docent och jur.dr. Han har sedan 2004 forskat och undervisat med inriktning mot kommunal-, konkurrens-, statsstöds- och upphandlingsrätt.
 

15 december 2017 – Öppet forum om styrelsens uppsiktsplikt enligt kommunallagen, Stockholm
Daniel Stattin, professor i civilrätt, särskilt associationsrätt, vid Uppsala universitet, presenterade sitt forskningsprojekt om styrelsens förstärkta uppsiktsplikt enligt 6 kap. 1 a-b §§ kommunallagen.

Syftet med projektet är att kartlägga den praxis avseende tillämpning av bestämmelserna som hittills utbildats i kommuner och landsting, att värdera denna praxis mot bakgrund av reglerna i kommunallagen, aktiebolagslagen och god bolagsstyrning samt att föreslå riktlinjer för den framtida tillämpningen. Deltagarna fick en genomgång av projektet och det bjöds även på fikabuffé med möjlighet till diskussioner och nätverkande.


Rapport från Öppet forum om nya LOU, 22 september 2017, Helsingborg

Med en stor portion engagemang och humor lotsade Anna Larsson och Joel Lack, båda bolagsjurister på SKL Kommentus, nära 30 medlemmar genom fyra spännande teman inom ramen för nya LOU. Anna och Joels presentation hittar du i arkivet.


Studiedagar 2017, 24-25 augusti, Sundsvall
Tack till alla medlemmar och föreläsare för bra studiedagar. Talarnas presentationer läggs ut under sidan 'För medlemmar'. SKJF:s studiedagar 2018 kommer hållas i Sunne.