Medlem

Medlemsansökan, ändring av uppgifter, inloggning m.m.

Årsavgiften är för närvarande 300 kr och gäller kalenderår.

Så snart vi erhållit din skriftliga ansökan kontaktar vi dig via mail och bekräftar att vi fått din anmälan.

Vi ber dig därefter betala in avgiften direkt på föreningens bankgiro, 
nr 5128-0147; betalningsmottagare Sveriges Kommunaljuridiska Förening.
Om du vill kan vi posta dig en betalningsavi.

Medlemmar i SKJF har via denna hemsida tillgång till SKJF:s medlemsmatrikel. För att dina uppgifter ska kunna läggas ut där krävs ditt medgivande. För att matrikeln ska bli så komplett som möjligt är det vår förhoppning att du lämnar sådant medgivande.

Jag ansöker härmed om medlemskap i SKJF och samtycker till att mina personuppgifter läggs ut på SKJF:s hemsida.

Ansökan


Information om behandling av personuppgifter enligt artikel 13 dataskyddsförordningen
I och med att du beviljas medlemskap, kommer SKJF att behandla dina personuppgifter i sitt medlemsregister. Inga uppgifter hämtas in från externa register. Ändamålet är medlemsadministration och för olika  utskick kring våra aktiviteter. De kategorier av uppgifter som behandlas är dels de uppgifter du lämnat i ansökan dels  de uppgifter som behandlas i samband med att du anmäler dig till någon av våra aktiviteter.

Den rättsliga grunden för behandling är dels samtycke (se ovan) och dels berättigat intresse efter en intresseavvägning, enligt art 6, 1. a) och f) dataskyddsförordningen.

Behandlingen av uppgifterna är nödvändiga för att kunna administrera medlemskapet och för vårt uppföljningsarbete. SKJF använder sig av Sveriges Kommuner och Regioner som personuppgiftsbiträde för hantering av medlemsregistret. Du har rätt att begära tillgång (”registerutdrag”), rättelse, radering eller begränsning av behandling av uppgifter enligt artikel 16-18 dataskyddsförordningen.

Uppgifterna raderas när medlemskapet har avslutats. Lämnat samtycke kan återkallas när som helst , utan att det påverkar lagligheten av behandling på grund av samtycket , innan detta återkallades. Du har rätt att inge klagomål till Datainspektionen.    Kontaktuppgifter till föreningen är SKJF, Niklas Witt, Flens kommun, 642 81 FLEN, e-post: niklas.witt@flen.se