Sveriges kommunaljuridiska förenings yrkesetiska regler

Kompetens – hög kvalitet i yrkesutövningen

För kommunjuristen är kompetens och hög kvalitet i arbetet grundläggande faktorer. Kommunjuristen är mån om att öka sitt yrkeskunnande och agerar för effektivitet och snabbhet i förhållande till uppdragsgivarna.

Som kommunjurist har man en mycket god och bred teoretisk utbildning. Man är skolad att analysera besvärliga frågeställningar, att bedöma ett ofta omfattande material samt att med detta material som underlag komma fram till en slutsats. Kommunjuristens kompetens är en viktig tillgång i den alltmer komplicerade verklighet där en aldrig sinande mängd nya lagar och förordningar styr samhällsutvecklingen.

Det är därför angeläget att man som kommunjurist upprätthåller denna kompetens och att man är öppen och aktiv för att ständigt ta in ny kunskap och nya erfarenheter. Detta avser inte bara nyheter inom det juridiska området utan gäller utvecklingen i samhället som helhet.

En viktig uppgift för kommunjuristen är att informera om gällande lagstiftning och rättspraxis. Inte minst är det värdefullt att ha en god kontakt med kolleger i andra kommuner för att utbyta kunskap och erfarenheter och för att ge varandra stöd i hur man kan och bör agera i olika situationer.

Hög kompetens och en professionell inställning är faktorer som borgar för kvalitet i yrkesutövningen.

Integritet

Kommunjuristens ansvar och arbetsuppgifter medför att integritet är viktigt gentemot såväl uppdragsgivarna som andra.

En viktig uppgift som åvilar kommunjuristen är att göra bedömningar huruvida ett förslag håller sig inom lagens ramar. Det är av största vikt att man vid juridiska bedömningar inte ger avkall på kravet på yrkesetik och integritet. Gör man en professionell bedömning och står upp för denna kan det i ett kort perspektiv i vissa fall leda till kritik från de, politiker eller andra tjänstemän, som menar att kommunjuristens bedömning inte är passande. Om man som kommunjurist i sina bedömningar är konsekvent och tydligt håller på sin integritet är det emellertid sannolikt att man i ett längre perspektiv kommer att åtnjuta omgivningens förtroende. I detta sammanhang är det angeläget att understryka vikten av att man som kommunjurist på ett pedagogiskt sätt försöker förklara varför man gör den bedömning som man gör. Det är också viktigt att man lägger vinn vid att finna alternativa handlingsvägar som ryms inom lagens ramar. Tillämpar men detta arbetssätt är möjligheterna goda att politiker och andra tjänstemän får ökad förståelse för rådande rättstraditioner och rättsprinciper och ökad förståelse och respekt för kommunjuristen i hans eller hennes yrkesroll.

Det är viktigt att denna förståelse är ömsesidig. Kommunjuristen måste också inse och acceptera att det faktiskt finns andra bevekelsegrunder, t ex politiska och ekonomiska, som väger tungt i den kommunala beslutsprocessen.

Saklighet, objektivitet och partipolitisk neutralitet

Kommunjuristens arbete präglas av saklighet, objektivitet och opartiskhet.

När man är verksam som kommunjurist, oavsett om det är i rollen som sakkunnig, rådgivare eller ombud, är det viktigt att arbetet präglas av saklighet och objektivitet på samma sätt som för andra offentligt anställda (RF 1:9).

Det är också angeläget att man uppträder partipolitiskt neutralt. Finns det av någon anledning att ifrågasätta denna neutralitet är risken att förtroendet för kommunjuristens bedömningar allvarligt skadas.

Det är väsentligt att man som kommunjurist öppet pekar på de möjligheter och svagheter i ett ärende eller förslag som man fått för bedömning så att de juridiska konsekvenserna av förslagets genomförande blir tydligt redovisade. Inte sällan förekommer det att den tid som står till kommunjuristens förfogande att göra erforderliga analyser och bedömningar är alltför knapp. Det är viktigt och rimligt att man som kommunjurist försöker utverka den tid för beredning som krävs för att ett förslag skall bli korrekt och allsidigt belyst.

I sin roll som ombud tillämpar kommunjuristen i princip Sveriges Advokatsamfunds vägledande regler om god advokatsed.

En uppdragsgivare – många intressen

Kommunjuristen skall efter bästa förmåga tillvarata kommunens intresse inom lagens ramar och även måna om att rättssäkerhet beaktas vid utförandet av sina uppgifter.

Som kommunjurist måste man i sin yrkesutövning värna om såväl demokratins som den kommunala självstyrelsens grunder samt om förtroendet för den kommunala verksamheten.

Det är kommunen i dess olika skepnader som är uppdragsgivaren. Samtidigt som man i alla lägen skall försöka tillse att kravet på rättssäkerhet för den enskilde blir tryggade och närmast fungera som en garant mot administrativt godtycke, är det viktigt att man strävar efter att hitta lämpliga juridiska och korrekta lösningar på givna uppdrag.