SKJF:s hedersutmärkelse

Pristagare 2023

Hedersutmärkelsen 2023 tilldelades Germund Persson, tidigare chefsjurist och numera senior advisor/jurist vid Sveriges Kommuner och Regioner 

Styrelsens motivering:
SKJF:s hedersutmärkelse instiftades i samband med föreningens 90-årsjubileum 2005. Utmärkelsen är avsedd att gå till den som gjort betydelsefulla insatser inom det område där SKJF:s medlemmar verkar till gagn för såväl samhället i stort, den egna arbetsgivaren, som för föreningen och dess egna medlemmars anseende.

Årets pristagare uppfyller med råge samtliga kriterier. Med lågmäld elegans har han genom åren rört sig från det lilla till det stora, med oförminskat engagemang och stor kunnighet. I en tid av självutnämnda experter och klickbetesvänliga analyser har han upprätthållit en stark integritet och varit en konsekvent röst för den goda kommunala förvaltningen - må det gälla blöjor i förskolan eller att anpassa verksamheten till en pandemi, allt förankrat i insatta analyser av rättsläget. 

Årets hedersutmärkelse tilldelas Germund Persson.  

Utifrån att Germund varit ett stort stöd för föreningens medlemmar under åren så hoppas vi genom priset, i form av två bokstöd i gjutjärn från Hälleforsnäs bruk, kunna stödja honom att även fortsättningsvis ha många järn i den kommunalrättsliga elden. 

Pristagare 2015

Hedersutmärkelsen 2015 tilldelades Stadsjuristen tillika f. ordförande i SKJF, Louise Mattus Streiby för hennes insatser för SKJF.

Styrelsens motivering:
Sveriges kommunaljuridiska förening har nu funnits i 100 år. Gamla traditioner rådde länge inom föreningen och högtidlighet lär ha präglat årsmötena under stor del av 1900-talet. Numera har dock parentationerna – minnestalen över avlidna medlemmar – övergivits, och de strama middagarna har lättats upp. Med bibehållen seriös inriktning för föreningen och för årsmötesdagarna har SKJF livats upp och i samband med inträdet i det nya årtusendet moderniserats. Intressanta föreläsningar kombineras med trevliga festligheter. Nya möjligheter till nätverkande för medlemmarna har givits genom införandet av Öppna Forum som äger rum ett par gånger per år kring aktuella frågeställningar. Medlemsantalet har ökat och genomsnittsåldern sjunkit. För arbetet att göra vår förening till en modern och livaktig sammanslutning för medlemmarna vill styrelsen tacka SKJFs ordförande under åren 2001-2013 och tilldela 2015 års hederspris, Louise Mattus Streiby

Pristagare 2010

Hedersutmärkelsen 2010 tilldelades förbundsjuristen Eva von Schéele, Sveriges Kommuner och Landsting, för hennes insatser inom överförmyndarområdet.

Styrelsens motivering:
"För att med ett fantastiskt engagemang och med stor energi ha förmedlat sina djupa kunskaper inom området - ett område som sällan får någon större uppmärksamhet - men en verksamhet som är otroligt viktig för samhället!
Inte minst har hennes arbete varit värdefull för de människor som har svårt att göra sin röst hörd.
Förbundsjuristen Eva von Schéele är nyckelpersonen i Sverige inom området godmanskap och överförmynderiverksamhet!
SKJF vill uttrycka sin stora uppskattning för hennes insatser."

Pristagare 2008

Hedersutmärkelsen tilldelades 2008 förbundsjuristen Ulf Palm, Sveriges Kommuner och Landsting för hans insatser inom upphandlingsområdet.
Styrelsens motivering: "Med stort engagemang, stor energi, stor kunskap och på ett humoristiskt men balanserat sätt har han förmedlat sina djupa kunskaper om LOU och bevakat kommunernas och landstingens intressen i ämnet. Han har också uppträtt som en mycket kompetent och flitig debattör. Årets pristagare är en av de absoluta nyckelpersonerna i upphandlings-Sverige. SKJF vill uttrycka sin stora uppskattning för hans insatser."
Priset bestod av en tavla målad av Jennifer Saxell.

Pristagare 2006

Hedersutmärkelsen tilldelades 2006 f.d. hovrättsrådet Ulf Lindquist. På bilden ses ordföranden Louise Mattus Streiby överlämna tavlan.
Styrelsens motivering till val av mottagare av hedersutmärkelsen:
För att med ett fantastiskt engagemang, under flera decennier, på ett lättillgängligt och elegant sätt ha systematiserat och tolkat rättsutvecklingen inom det kommunalrättsliga området. Genom sitt arbete har han skapat ett mycket effektivt och värdefullt verktyg. Ulf Lindquist har skapat en klassiker!
Gåvan bestod av en oljemålning (motiv från Uppsala) av konstnärinnan Monica Norén.

Pristagare 2005

Hedersutmärkelsen tilldelades 2005 kommunjuristen Lennarth Eriksson, Karlskrona kommun för hans arbete med att bekämpa nynazismen.
Priset bestod av en tavla målad av Julitakonstnären Clara Waller.

SKJF:s hedersutmärkelse instiftades i Flen/Katrineholm i samband med föreningens 90-årsjubileum år 2005. Utmärkelsen är avsedd att gå till den som gjort betydelsefulla insatser inom det område där SKJF:s medlemmar verkar till gagn för såväl samhället i stort, den egna arbetsgivaren, som för föreningen och dess egna medlemmars anseende.

Inrättandet av hedersutmärkelse SKJF, Sveriges Kommunaljuridisk Förening, bildades år 1915 av två föreningar, föreningen Sveriges statsombudsmän och kommunsekreterare och föreningen Sveriges kommunala förvaltningsjurister. Föreningen har nu varit verksam i 90 år. Dess syfte är att ge medlemmarna vidgade kunskaper och tillfälle till utbyte i ämnen som rör medlemmarnas yrkesverksamhet. Inom medlemmarnas verksamhetsområde bedrivs för samhället viktig verksamhet som enligt föreningens uppfattning inte alltid får den uppmärksamhet som den egentligen förtjänar. Till och med stordåd kan utföras utan att särskilt uppmärksammas av vare sig den egna kommunen, myndigheter, massmedia eller på något annat sätt. För att medverka till att sådana förtjänstfulla gärningar kan få önskvärd uppmärksamhet föreslår styrelsen, i anledning av SKJF:s 90-årsjubileum, att föreningen instiftar en SKJF:s hedersutmärkelse, att utdelas vid föreningens studiedagar. Utmärkelsen föreslås skall gå till den som gjort betydelsefulla och värdefulla insatser inom det verksamhetsområde där SKJF:s medlemmar verkar, till gagn för såväl samhället i stort, den egna arbetsgivaren, som för föreningen och dess egna medlemmars anseende. Hedersutmärkelsen förslås utdelas första gången vid föreningens studiedagar år 2005 och därefter när skäl härtill finns. Medlemmar i SKJF kan under året till styrelsen, inkomma med förslag på kandidat som medlemmen anser bör nomineras. Juryn som skall bestå av SKJF:s styrelseledamöter fattar slutligt beslut om vem av de nominerade som utses till den som får ta emot hedersutmärkelsen. Priset/hedersutmärkelsen, som skall bestå av lämpligt konstverk till ett ungefärligt belopp om en tiondel av gällande prisbasbelopp, skall utdelas på SKJF:s årsmöte eller vid annat lämpligt tillfälle. Förslag till beslut: Styrelsen föreslår årsmötet att besluta att instifta SKJF:s hedersutmärkelse enligt redovisat förslag